วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์(Vision)

“สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษาไทย เพื่อเป็นพลังสร้างชาติอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ(Mission)

—  จัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ
—  จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
—  ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา          และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
—  เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
—  ดำเนินการเกี่ยวกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลและจัดทำ          สารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

ค่านิยมร่วม สกอ. (SHARE VALUE) : "ร่วมทีมทำงาน สร้างสรรค์องค์กร สอดคล้องเป้าหมาย โปร่งใสเป็นธรรม นำประโยชน์ส่วนรวม"

อำนาจหน้าที่

            ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 1 กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
            1.  จัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการอุดมศึกษารวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ
            2.  จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
            3.  ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษารวมทั้งผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
            4.  เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  ปรับปรุง  และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
            5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย  รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา
            6.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
             ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวสำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ปรับปรุง
การแบ่งส่วนงานภายในเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามภารกิจในแต่ละด้านให้เหมาะสม  ดังนี้

หน่วยงานตามกฏหมาย :
                            1. 
สำนักอำนวยการ (สอ.)
                            2. สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (สนผ.)
                            3. สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.)
                            4. สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (สมอ.)
                            5. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (สยต.)
                            6. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา (สพน.)
                            7. สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (สพบ.)
                            8. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                            9. กลุ่มตรวจสอบภายใน
                                 

ThailandEnglish
A+