ติดต่อหน่วยงานภายใน

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

กลุ่มงานอำนวยการ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 1)
0-2354-55680-2354-5524-6
งานอาคาร-สถานที่
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 1)
0-2039-5686 
ศูนย์ผลิตเอกสาร
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 1)
0-2354-5575 
หมวดยานพาหนะ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 1)
0-2354-5582 
กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 2)
0-2354-5544 
งานการเงิน

0-2354-5521

0-2644-5320
งานงบประมาณและบัญชี0-2354-55380-2354-5538
กลุ่มงานพัสดุ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 2)
0-2610-52830-2354-5520
กลุ่มงานบริหารบุคคล
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 2)
0-2354-55800-2354-5585
ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 14)
0-2039-5678 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 13)
0-2039-56070-2039-5662

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 5)

0-2610-5332

0-2354-5540-41

กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 5)

0-2610-5326-29

 

กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 5)

0-2610-5330-31
0-2610-5299

 

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 6)

0-2610-5221-25 
0-2610-5335-38

 

กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 6)

0-2610-5340-41
0-2610-5442

0-2354-5548

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2039-5535

 

กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2039-5538

0-2039-5651

กลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2039-5541

0-2039-5651

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2039-5545

 

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2039-5552

0-2039-5650

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2039-5585

0-2039-5655

กลุ่มแผนงานงบประมาณ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2039-5601

0-2039-5657

กลุ่มแผนงานและโครงการ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2039-5587

0-2039-5655

กลุ่มวางแผนพัฒนากำลังคน
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2039-5591

0-2039-5656

กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2039-5600

0-2039-5657

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2039-5632

0-2039-5664

กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2039-5626

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2039-5623

 

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2039-5611

0-2039-5664

กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2039-5616

0-2039-5664

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 16)

0-2039-5559

0-2039-5652

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 16)

0-2039-5564

0-2039-5653

กลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 16)

0-2039-5577

0-2039-5654

กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 16)

0-2039-5572

0-2039-5654

กลุ่มกิจการพิเศษ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2039-5562

0-2039-5652

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2610-5391

0-2354-5570

กลุ่มยุทธศาสตร์การการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2354-5615

 

กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2644-5913

 

กลุ่มพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษานานาชาติ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2644-5911

0-2644-5911

กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างประเทศ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2354-5613

 

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 7)

0-2610-5363

 

กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและ
งบประมาณอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 7)

0-2610-5359

0-2354-5600

กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 7)

0-2610-5455

0-2354-5536

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 12)

0-2610-5426

0-2354-5609

กลุ่มอุทธรณ์และร้องทุกข์
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 12)

0-2610-5446

 

กลุ่มพัฒนากฏหมาย
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 12)

0-2610-5447

 

กลุ่มนิติการและคดี
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 12)

0-2610-5431

 

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 13)

0-2610-5468

0-2354-5618

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 6)

0-2354-5531

0-2354-5531

สำนัก

ติดต่อ

โทรสาร

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 13)

0-2354-5678ต่อ1000-7108

0-2354-5678 ต่อ 5012

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ธุรการ รับ-ส่งหนังสือ/ประสานงาน

 (อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 14)

0-2039-5671

0-2039-5658

พัสดุ
กลุ่มงานเครือข่าย (Network)
กลุ่มงานผลิตสื่อ / ประสานงาน (Production)
กลุ่มงานสื่อออนไลน์ / อบรม (LMS Network)

0-2039-5673

 
ThailandEnglish
A+