ติดต่อหน่วยงานภายใน

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

กลุ่มงานอำนวยการ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 1)
0-2610-5200 ต่อ  52880-2354-5524-6
งานอาคาร-สถานที่
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 1)
0-2610-5200 ต่อ 5686 
ศูนย์ผลิตเอกสาร
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 1)
0-2610-5200 ต่อ 5265 
หมวดยานพาหนะ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 1)
0-2610-5200 ต่อ 5251 
กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 2)
0-2610-5200 ต่อ 5273 
งานการเงิน0-2610-5200 ต่อ 52290-2644-5320
งานงบประมาณและบัญชี0-2610-5200 ต่อ 52710-2354-5538
กลุ่มงานพัสดุ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 2)
0-2610-5200 ต่อ 52830-2354-5520
กลุ่มงานบริหารบุคคล
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 2)
0-2610-5200 ต่อ 52560-2354-5585
ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 14)
0-2610-5200 ต่อ 5679 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 13)
0-2610-5200 ต่อ 56060-2039-5662

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 5)

0-2610-5200 ต่อ  5317

0-2354-5540-41

กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 5)

0-2610-5200 ต่อ 5301-5386

 

กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 5)

0-2610-5200 ต่อ 5330,5331

 

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 6)

0-2610-5200 ต่อ 5337,5338

 

กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 6)

0-2610-5200 ต่อ 5339

0-2354-5548

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2610-5200 ต่อ  5535

 

กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2610-5200 ต่อ 5538 – 5540

0-2039-5651

กลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2610-5200 ต่อ 5541 – 5544

0-2039-5651

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2610-5200 ต่อ 5545 -5548

 

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 17)

0-2610-5200 ต่อ 5549 – 5554

0-2039-5650

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2610-5200 ต่อ  5585 , 5586

0-2039-5655

กลุ่มแผนงานงบประมาณ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2610-5200 ต่อ 5601- 5605

0-2039-5657

กลุ่มแผนงานและโครงการ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2610-5200 ต่อ 5587 – 5590

0-2039-5655

กลุ่มวางแผนพัฒนากำลังคน
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2610-5200 ต่อ 5591 – 5595

0-2039-5656

กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 15)

0-2610-5200 ต่อ 5597 – 5600

0-2039-5657

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ  5632 , 5633

0-2039-5664

กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ 5624- 5628

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ 5620 – 5623

 

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ 5629 – 5639

0-2039-5664

กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ 5616 – 5619

0-2039-5664

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 16)

0-2610-5200 ต่อ  5559 – 5561

0-2039-5652

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 16)

0-2610-5200 ต่อ 5564- 5568

0-2039-5653

กลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 16)

0-2610-5200 ต่อ 5578 – 5581

0-2039-5654

กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 16)

0-2610-5200 ต่อ 5572 – 5576

0-2039-5654

กลุ่มกิจการพิเศษ
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ 5562 – 5571

0-2039-5652

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2610-5200 ต่อ  5391 – 5403

0-2354-5570

กลุ่มยุทธศาสตร์การการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2610-5200 ต่อ 5393- 5396

 

กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2610-5200 ต่อ 5397 – 5399

 

กลุ่มพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษานานาชาติ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2610-5200 ต่อ 5463 – 5465

0-2644-5911

กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างประเทศ
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 10)

0-2610-5200 ต่อ 5400 – 5402

 

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 7)

0-2610-5200 ต่อ  5363

 

กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและ
งบประมาณอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 7)

0-2610-5200 ต่อ 5362

0-2354-5600

กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 7)

0-2610-5200 ต่อ 5376 และ 5348

0-2354-5536

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ  5426

0-2354-5609

กลุ่มอุทธรณ์และร้องทุกข์
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ 5448

 

กลุ่มพัฒนากฏหมาย
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ 5430

 

กลุ่มนิติการและคดี
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 12)

0-2610-5200 ต่อ 5431

 

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 13)

0-2610-5200 ต่อ  5458 , 5459

0-2354-5618

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน
(อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 6)

0-2610-5200 ต่อ  5342 , 5390

0-2354-5531

สำนัก

ติดต่อ

โทรสาร

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา
(อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 13)

0-2610-5200 ต่อ 3999

0-2354-5678 ต่อ 5012

กลุ่มงาน

ติดต่อ

โทรสาร

ธุรการ รับ-ส่งหนังสือ/ประสานงาน

 (อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 14)

0-2610-5200 ต่อ 5671

0-2039-5658

พัสดุ
กลุ่มงานเครือข่าย (Network)
กลุ่มงานผลิตสื่อ / ประสานงาน (Production)
กลุ่มงานสื่อออนไลน์ / อบรม (LMS Network)

0-2610-5200 ต่อ 5671-5673

 
ThailandEnglish
A+