เกี่ยวกับ CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

นางอรสา ภาววิมล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Contact Info

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคารอุดมศึกษา1 ชั้น 6
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2039-5215 โทรสาร : 0-2354-5545

ThailandEnglish
A+