โครงสร้างผู้บริหารสำนัก

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

Miss Nutnapa Ruenobcheoy
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

-ว่าง-


ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

นางสาววัฒนาพร สุขพรต

Miss Wattnapron Sukprot
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

นายวันนี นนท์ศิริ

Mr.Wannee Nonsiri
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ

Miss Varaporn Rungtrakarn
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์

Mr.Bunlue Visitanupong
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

นางนภาพร อาร์มสตรอง (ปฏิบัติหน้าที่)

Mrs.Napaporn Armstrong (Acting)
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

นางสาวลักขณา ดอกเขียว

Miss Lakhana Dockiao
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

-ว่าง-


ผู้อำนวยการสำนักนิติการ

ThailandEnglish
A+