ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา