ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา